1 ต.ค. ปรับโควิด-19 สู่โรคติดต่อเฝ้าระวัง

ที่ประชุม ศบค. มีมติ เห็นชอบยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สิ้นสุดลง สอดคล้องกับแผนในการปรับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย สู่โรคติดต่อเฝ้าระวัง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

แนวโน้มการติดเชื้อลดลง ผู้เสียชีวิตลดลง เตรียมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทย พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตลดลงมาก ส่งผลให้ภาพรวมมีความปลอดภัยมากขึ้นผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ ซึ่งไทยได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าประสบความสำเร็จในการรับมือโควิด-19  จากอัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตระดับต่ำ โดยปัจจุบันประชากรมากกว่าร้อยละ 92 มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนถึง 143.16 ล้านโดส และบางส่วนมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ 

 

แผนดูแล "โควิด" หลังเป็นโรคเฝ้าระวัง

ผลจากการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งผลให้บทบาทหน้าที่ในการจัดการโควิด-19 กลับมาสู่หน่วยงานรับผิดชอบเดิมอย่างกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการวางแผนร่วมกันในการเปลี่ยนผ่าน ทั้งการเฝ้าระวัง แนวทางการรักษา และการจัดการวัคซีน ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 โดยใช้กลไก คณะกรรมการโรคติดต่อทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ 

 

การปรับเปลี่ยนการรักษากรณีติดเชื้อ

กรณีติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ-อาการน้อย ไม่ต้องกักตัว แต่ให้เน้นมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด 5 วันโดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือ 
สำหรับการรักษายังคงรักษาฟรีตามสิทธิ สำหรับผู้ป่วยสีเขียว  (ไม่มีอาการ และมีอาการน้อยแต่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง) เน้นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (เจอ แจก จบ) โดยผู้ติดเชื้อสามารถรับบริการทางการแพทย์      ในการรักษาโรคโควิด-19 ทางระบบออนไลน์ หรือ Telemedicine ผ่าน 4 แอปพลิเคชั่น ได้แก่ Clicknic Totale Telemed MorDee และ Good Doctor ซึ่งจะมีบริการส่งยาฟรีถึงบ้าน 
สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง มีอาการรุนแรง หรือปอดบวมต้องรับออกซิเจน จะเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน

ในกรณีที่ผู้ติดเชื้ออาการทรุดอย่างรวดเร็ว(อาการฉุกเฉินวิกฤตสีแดง) สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนตามสิทธิ UCEP Plus จนกว่าจะหายป่วย (ซึ่งแตกต่างจาก UCEP ทั่วไปที่รักษาได้ 72 ชั่วโมงจากนั้นต้องส่งไปรักษาตามสิทธิ) ส่วนแรงงานต่างด้าวหากมีประกันสุขภาพก็สามารถใช้ประกันในการรักษาได้ฟรี

 

การฉีดวัคซีน

ประชาชนยังสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.กำหนด โดยกลุ่มเฉพาะกลุ่ม 608 “ควร” ฉีดเข็มกระตุ้นทุก 4 เดือน ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถฉีดเข็มกระตุ้นได้ทุก 4-6 เดือน ได้ตามความสมัครใจ

 

แผนการดำเนินการในระยะ 1 ปี

กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าจะคงสถานะเฝ้าระวังไปอีก 1 ปี (ต.ค.65- ก.ย.66)  โดยคาดว่าปี 2566 อาจมีการระบาดเกิดขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจพบการติดเชื้อเป็นระยะในบางพื้นที่ 1-3 ครั้งต่อปี ส่วนระบบเฝ้าระวังต่อจากนี้ใช้ 4 ระบบในการติดตามข้อมูลการระบาด ดังนี้ ยังมีการติดตามอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ 
1. การเฝ้าระวังผู้ป่วยใน รพ. Hospital Base ซึ่งมีการดำเนินการแล้ว 
2. การเฝ้าระวังเป็นกลุ่มก้อน เช่น โรงเรียน ตลาด ชุมชน ศูนย์พักพิง มีทีมไปสอบสวนโรค และประกาศพิจารณาโรคระบาดเฉพาะพื้นที่ 
3. การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเฉพาะนอก รพ. เช่น โรงเรียน สถานศึกษา บ้านพักคนชรา ผับบาร์ แรงงานต่างด้าว 
4. การเฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์ ขอให้มั่นใจว่าระบบรัดกุมได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจจับการระบาดควบคุมโรคได้ทันท่วงทีคะแนนโหวต :