เจาะเงื่อนไขมาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผ่านสิทธิถือครองที่ดิน

ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง (ผ่านร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยฯ) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติซื้อบ้าน-ที่ดินในประเทศไทยไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินดังนี้

กลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้าง

กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวต่างชาติศักยภาพสูง 4 ประเภท
1.    กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง
2.    กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
3.    กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
4.    กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ


เงื่อนไขสำคัญการลงทุนในประเทศไทย 5 ประเภท

 1. การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงิน หรือดอกเบี้ย
 2. การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจากกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2545)
 3. การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (เพิ่มขึ้นใหม่จาก กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545)
 4. การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
 5. การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาการดำรงทุน ประกอบด้วย
 • ต้องไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และดำรงทุนการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ (กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2545 กำหนด 5 ปี)
 • ให้นับมูลค่าการลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอ
 • หากถอนการลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการดำรงทุน (ถอนก่อนครบกำหนด 3 ปี) สิทธิที่จะได้มาซึ่งที่ดินในส่วนที่ยังไม่ครบจำนวน (1 ไร่) เป็นอันระงับไป

กรณีมีการจำหน่ายที่ดิน

•    กรณีถือครองที่ดินครบ 1 ไร่แล้ว ต่อมาขายที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วน สิทธิที่ได้มาซึ่งที่ดินตามกฎกระทรวงนี้ เป็นอันระงับไป (ถือว่าครบ 1 ไร่ตามสิทธิแล้วไม่สามารถซื้อเพิ่มได้แม้ขายไปแล้วก็ตาม)
•    กรณีถือครองที่ดินยังไม่ครบ 1 ไร่ เช่น ซื้อมาแล้ว 100 ตารางวา แล้วขายที่ดินแปลงนี้ ให้นำส่วนที่ขายไปแล้วมารวมกับสิทธิที่จะได้มา (เท่ากับใช้สิทธิไปแล้ว 100 ตารางวา จะซื้อเพิ่มได้อีก 300 ตารางวา)


หนังสือรับรองที่ต้องใช้ตามประเภทการลงทุน

การขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีหนังสือรับรองประเภทธุรกิจหรือกิจการที่ได้มีการลงทุนจากหน่วยงาน ดังนี้
•    การลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงิน หรือดอกเบี้ย ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานผู้ออกพันธบัตร เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
•    การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
•    การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือการลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็น กิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง


เงื่อนไขของพื้นที่ที่สามารถถือครองได้

•    เขตกรุงเทพมหานคร 
•    เขตเมืองพัทยา
•    เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วย การผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร


ขั้นตอน เงื่อนไข และวิธีขอ 

 • ให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงฯ เมื่อเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังอธิบดี กรมที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีต่อไป
 • ต้องใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเอง โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม จารีตประเพณี หรือวิถีชีวิตอันดีของชุมชนในท้องถิ่นนั้น
 • ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งการใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 60 วันนับแต่วันเริ่มใช้ที่ดินนั้น
 • ผู้ได้รับอนุญาตถอนการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการก่อนครบกำหนดเวลา การดำรงทุน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ถอนการลงทุน
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จากเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จากกลุ่มคนที่มีกำลังทรัพย์มาก โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จะช่วยให้อสังหาที่ว่างอยู่ได้จำหน่ายออกไปและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราได้ เมื่อเกิดการย้ายถิ่นฐานก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยสินค้าในประเทศ ในขณะที่กลุ่มชาวต่างชาติประเภทต้องการทำงานจากประเทศไทย เป็นกลุ่มผู้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่จะสามารถสอนเพิ่มความรู้และเติมเต็มประสบการณ์ให้แก่คนไทย อันเป็นประโยชน์ให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้มีการลงทุนที่หลากหลายขึ้น และมีมาตรการที่จะช่วยดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :