จังหวัดระยองประชุมถอดบทเรียนและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในโครงการ "พัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล จังหวัดระยอง" ปี 2565

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร. ได้จัดประชุมติดตามและถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าโครางการพัฒนา กลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม และมีนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ที่ปรึกษา สอจร. ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี ในนามของ สอจร.ภาคตะวันออก นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ จังหวัดระยอง ในนามของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับ จังหวัด (สอจร.) ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัย ทางถนนในระดับจังหวัด สู่อำเภอ และตำบล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ และกลไกการทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่

สำหรับภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดระยอง พบว่ายอดสะสมจำนวนการเกิดอุบัติเหตุปีงบประมาณ 2565 มีจำนวน 438 ครั้ง ลดลง 42 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2564 ช่วงอายุที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือช่วงอายุ 20-24 ปี ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เวลา 18.00 – 23.59 น. ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ส่วนจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระยอง ปัจจุบันมี 81 จุด ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการติดตามผลทั้งจุดที่ปรับปรุงแล้วและจุดเฝ้าระวัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :