โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง เปิดงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี พัฒนาทักษะวิชาการ และเผยแพร่ผลงานเด็กสู่ชุมชน

โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง เปิดงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี ประดู่บาน ภายใต้ชื่อ 'มหกรรมเลิศล้ำ ก้าวนำ EEC คุณภาพดีสู่สากล' มุ่งพัฒนาทักษะวิชาการ และเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานของนักเรียนสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.65 ที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี ประดู่บาน ภายใต้ชื่อ"มหกรรมเลิศล้ำ ก้าวนำ EEC คุณภาพดีสู่สากล" ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนวัดป่าประดู่ มี นางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ นำครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ และมีผู้ปกครอง นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม 

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวทีชุด "สืบรากฐานตำนาน 1 ศตวรรษป่าประดู่" นิทรรศการผลงานและฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ประกอบด้วย 1.ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเลิศล้ำ ก้าวนำ EEC 2.ฐานสื่อสารหลายภาษา คุณภาพดีสู่สากล 3.ฐานพัฒนาผู้เรียนสานฝันสู่อนาคต 4.ฐานเล่าขานตำนาน 100 ปี โรงเรียนวัดป่าประดู่ 5.ฐานสุขภาพดี และ 6.ฐานตลาดนัดเหลือง-เขียว 100 ปี ประดู่บาน 

นางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ กล่าวว่า กิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ นิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายตามความสนใจ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอย่างเหมาะสมและเป็นการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษานโยบายรัฐ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนา EEC ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ ตามมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของโรงเรียน มาตรฐานสากล ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยอมรับของชุมชนอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านวิชาการ และทักษะความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้และผลงานของนักเรียนสู่ชุมชนอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar