การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อที่ 11 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. น.อ.กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อชี้แจงนโยบาย แผนงาน/โครงการของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราขอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) และ กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. ต่อผู้บริหารหน่วยระดับจังหวัดและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างมีเป้าหมาย จนถึงระดับตำบล (สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

โดยมีหัวหน้าหน่วย/ผู้แทน ส่วนราชการในจังหวัดระยอง ได้แก่ สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ 8 แห่ง พัฒนาชุมชนจังหวัด สัสดีจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พระพุทธศาสนาจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด กศน.จังหวัด และกศน.อำเภอ 8 แห่ง จนท.กอ.รมน.จังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 40 นาย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar