มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ปี 2565 ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนนอกระบบ

หนึ่งในเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง คือ ปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพื่อลดภาระหนี้ประชาชนรายย่อย ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมหนี้สินทุกกลุ่ม ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่เผชิญกับอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนลดลง โดยในไตรมาส 2 ของปี 2564 จำนวนหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 89.3 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ในปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน  
โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนได้จัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ และหน่วยงานพันธมิตร 18 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งกลุ่มที่มีรายได้ประจำรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในช่วงเดือน พ.ย.65 - ม.ค.66 

เดินหน้านโยบายปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ 

    ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน จากปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 14.58 ล้านล้านบาทในปี 2564 โดยอัตราหนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพีเพิ่มเป็นร้อยละ 90.1 ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการก่อหนี้สูงเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจในระดับโลก โดยตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 65 รัฐบาลได้เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางและใช้กลไกยุติธรรมจังหวัดผ่านมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน 78 ครั้ง สามารถไกล่เกลี่ยหนี้ได้สำเร็จ 72,331 ราย จาก 75,619 ราย คิดเป็น 95.6% ของผู้ไกล่เกลี่ย นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าอื่น ๆ ดังนี้
1.    หนี้บัตรเครดิต มีการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ 87,247 ราย ซึ่งได้ลดดอกเบี้ยผ่านคลินิกแก้หนี้ และธนาคารออมสินได้มีโครงการ “บ้านดี หนี้เบา” ในการรวมหนี้ทุกก้อนแล้วใช้บ้านเป็นหลักประกันในการยื่นกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อแก้หนี้ที่ดอกเบี้ยสูง
2.    การปรับปรุงโครงสร้าง/ไกล่เกลี่ยหนี้ ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง ปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ 2,250,854 บัญชี คิดเป็นมูลค่า 958,025 ล้านบาท โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาว ช่วยเหลือลูกหนี้ 3.89 ล้านบัญชี คิดเป็นมูลค่า 2.98 ล้านล้านบาท พร้อมมีการจัดทางด่วนแก้หนี้ ช่วยเหลือสะสมได้ 271,446 บัญชี
3.    หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีผู้ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ 3.4 แสนราย จากผู้มีสิทธิยื่น 2 ล้านราย โดยจากนี้ทาง กยศ.จะติดต่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เพื่อบรรเทาภาระลูกหนี้ให้สามารถชำระหนี้ได้ โดยที่ยังมีเงินเพียงพอในการใช้จ่าย
4.    หนี้ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูและตำรวจ แก้ไขหนี้สำเร็จร้อยละ 64 โดยแก้หนี้ตำรวจได้สำเร็จ 6,145 ราย ขณะนี้ครูมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของข้าราชการครู 41,126 ราย และไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ 3,623 ราย

จากมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ สู่มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

    รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาการชำระหนี้เนื่องจากยังไม่สามารถปรับตัวได้แม้สถานการณ์เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย หน่วยงาน    ต่าง ๆ ได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาการชำระหนี้โดยต่อเนื่อง
     สำหรับโครงการที่เพิ่งสิ้นสุดลงไป คือ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ของกระทรวงยุติธรรมที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน ดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 65 เป็นต้นมารวม 77 ครั้ง ใน 77 จังหวัด ช่วยเหลือประชาชนทั้งสิ้น 78,520 คน ทุนทรัพย์ 19,487 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ 5,905 ล้านบาท
    หลังสิ้นสุดโครงการของกระทรวงยุติธรรมแล้ว ประชาชนที่มีปัญหาการชำระหนี้ ยังสามารถเข้าร่วม “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะเป็นการเปิดช่องทางการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ซึ่งมีสถาบันการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) เข้าร่วม 56 แห่ง ครอบคลุมสินเชื่อ ทั้งที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ จำนำทะเบียน

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ 

•    ระยะที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-30 พ.ย. 65 เป็นการไกล่เกลี่ยหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th  หรือติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทรศัพท์ 1213 หรือ E-mail : fcc@bot.or.th
•    ระยะที่ 2 จะเป็นการสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พ.ย. 65 - ม.ค. 66 ซึ่งจะมีทั้งการเจรจาแก้ปัญหาหนี้เดิม ให้คำปรึกษาเสริมทักษะด้านการเงิน และให้สินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จำเป็น ส่วนวัน เวลา สถานที่ที่จะจัดงาน ธปท. และกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป
นอกจากโครงการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL) คือ โครงการคลินิกแก้หนี้ ดำเนินการโดย ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงินทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งทางคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ (กคน.) ได้ปรับปรุงเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ในโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1.    ปรับเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL จากเดิม ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นก่อนวันที่ 1 ก.ย. 65 เพื่อรองรับหนี้เสียรายใหม่ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น
2.    ปรับทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ จากเดิมที่มีทางเลือกเดียวเป็น 3 ทางเลือก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่อาจมีศักยภาพชำระหนี้มากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
•    ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
•    ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 
•    ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 1213
กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 - 6 พ.ย. 65 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 - 20 พ.ย. 65 ที่ จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 - 18 ธ.ค. 65 ที่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 - 22 ม.ค. 66 ที่ จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 5 วันที่ 27 – 29 ม.ค. 66 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียกู้ หนี้ในระบบ VS หนี้นอกระบบ

เงินกู้ในระบบ คือ การกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการไปกู้เงินที่ธนาคารด้วยตัวเอง การใช้เงินจากบัตรเครดิต การขอสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรถ ซึ่งหนี้ในลักษณะนี้ กฎหมายจะมีการรับรองว่ามีการกู้หนี้ยืมสินจริง มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกฎหมาย และหากผู้กู้ทำผิดสัญญา ไม่ยอมผ่อนชำระหนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ย่อมถูกดำเนินคดีแพ่งได้

เงินกู้นอกระบบ คือ เงินกู้ที่มีลักษณะตรงข้ามกับเงินกู้ในระบบทุกอย่าง กล่าวคือ เป็นการกู้เงินที่ไม่มีการรับรองจากกฎหมาย มีลักษณะเป็นการยืมเงินปากเปล่า หรือมีการบันทึกข้อความ สัญญาไว้เป็นหลักฐานก็ได้ ตัวอย่างของเงินกู้นอกระบบ เช่น พวกเงินด่วนทั้งหลายที่มีการแปะประกาศตามรั้ว ตามเสาไฟฟ้า หรือมีการบอกต่อกันแบบปากต่อปาก หรือเป็นการปล่อยกู้กันเองในกลุ่มคนรู้จัก  รวมถึงสื่อตามอินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่ไม่ได้มีการรับรองตามกฎหมาย

 

เปรียบเทียบ

หนี้ในระบบ

หนี้นอกระบบ

ผู้ปล่อยกู้

ธนาคารหรือสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประชาชนทั่วไป (เจ้าหนี้) หรือธุรกิจผิดกฎหมาย

กฎหมายคุ้มครอง

มีกฎหมายคุ้มครอง

ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ

แจ้งอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

ไม่มีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้กำหนด (ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก)และมักคิดในอัตราที่สูงต่อเดือน

ความยากง่ายในการกู้

หากมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีเครดิตทางการเงินที่ดีจะกู้ได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตามหากไม่มีเครดิตทางการเงินเลย อาจกู้ไม่ผ่าน และต้องเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมตามที่สถาบันการเงินกำหนด ซึ่งอาจใช้เวลาในการอนุมัติสินเชื่อที่นานกว่า

มีขั้นตอนในการขอกู้ที่ง่ายกว่า รวบรัดกว่า ได้เงินเร็วกว่า บางทีเดินเข้าไปหาแหล่งเงินกู้ด้วยบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว ก็สามารถขอกู้และรับเงินได้ทันที

การประนอมหนี้

สามารถขอเจรจาเพื่อประนอมหนี้ได้

 

ไม่สามารถประนอมหนี้ได้ หากผิดนัดชำระหนี้ บางรายอาจมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้กู้ได้

ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกหนี้ไม่เป็นระบบ

เงื่อนไขสัญญา

มีสัญญาที่ชัดเจนและเป็นธรรม มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชัดเจน เมื่อมีการชำระหนี้ ทางสถาบันการเงินก็มีการออกหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจนให้ลูกหนี้ไว้เป็นหลักฐาน

เงื่อนไขสัญญาต่อลูกหนี้ ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้เป็นผู้กำหนด บางครั้งอาจไม่มีสัญญาการกู้เงิน ไม่มีการออกหลักฐานการชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชำระหนี้ไปเท่าไหร่แล้ว ทำให้ลูกหนี้เสียเปรียบ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar