จ.ระยอง ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการสื่อสารเรื่องสำคัญสู่ประชาชน ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอินทรวิชิต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นางสาวภัศกมล รูปแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนินการและภาพรวมการดำเนินงานโดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างควาตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารสำคัญ เช่น การพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน สังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน รับมือภัยแล้งและอุทกภัย บริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 สังคมสูงวัย ยุติธรรมเท่าเทียวและส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย ด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผน Branding Thailand  ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทันและการมีส่วนร่วม และสุดท้ายด้านการยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
 
     นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออนแอร์ และออนกราวด์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ประชาชนในพื้นที่จำเป็นต้องรับรู้ข่าวสารและรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และสามารถสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่กลับไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการผลิตสื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 

image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar