ทำทันที 99 วัน แผนอีอีซี 8 ด้าน ดึงเงินลงทุนจากทั่วโลกผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมาย

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือ บอร์ด กพอ. (ชุดใหม่) ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินการในระยะ 1 ปี (ต.ค. 66 - ก.ย. 67) และเป้าหมายเร่งด่วนภายใน 99 วัน “ลงมือทำจริง” สำหรับดึงเงินลงทุนจากทั่วโลกผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 5 คลัสเตอร์หลัก (การแพทย์ ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) BCG บริการ) แบ่งออกเป็น 8 ด้าน :

1. ด้านนโยบาย: เดือน ธ.ค. 66 จัดทำแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 66 – 70) ซึ่งจะเป็นกรอบดำเนินงานหลักของอีอีซี

2. ด้านการพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน: เดือน ธ.ค.66 จะออกประกาศ กพอ. เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

3. ด้านการสร้างระบบนิเวศสำหรับการลงทุน: เดือน ม.ค.67 พัฒนาแหล่งระดมทุนอีอีซี (EEC Fundraising Venue) รองรับการระดมทุนที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นหลัก โดยเริ่มจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

4. ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กำลังได้ข้อยุติการเจรจาและแนวทางที่ชัดเจน ส่วนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในเดือน ม.ค.67 เอกชนคู่สัญญาจะพร้อมเริ่มก่อสร้าง อย่างเป็นทางการ

5. ด้านการจัดให้มีบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร: เดือน ธ.ค.66 ยกระดับการให้บริการอนุมัติ อนุญาต จำนวน 44 รายการ ครอบคลุม 8 กฎหมาย

6. ด้านการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ: เดือน ต.ค. 66 จัดตั้งศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ พื้นที่พัฒนาระยะที่ 1 ประมาณ 5,795 ไร่ จากพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 14,619 ไร่

7. ด้านการเริ่มต้นการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ: เดือน ธ.ค. 66 เกิดการลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล EECd เช่น บริษัท CtrlS Datacenter ผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลก จากประเทศอินเดีย เช่าพื้นที่ 25 ไร่ ระยะเวลา 50 ปี เพื่อลงทุนศูนย์ธุรกิจข้อมูล (Data Center) มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,500 ล้านบาท

8. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่และชุมชน: เดือน ธ.ค. 66 ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่อีอีซี

เดือน ม.ค.67 จัดตั้งศูนย์เครือข่ายพลังสตรี EEC ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์การสร้างความเข้าใจและประโยชน์อีอีซี รวมไปถึงการขยายผลโครงการเยาวชน อีอีซี สแควร์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar