เปิดท้องฟ้าจำลองที่ จ.นราธิวาส แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประชาชนทุกช่วงวัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หรือ ศว.นราธิวาส ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีสถานะภาพตามประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะด้าน ประเภทสถานศึกษาขึ้นตรงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. มีหน้าที่จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 


ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ดำเนินการจัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า การเรียนรู้แท้จริง คือการเรียนรู้ธรรมชาติ ล่าสุดได้มีการสร้างท้องฟ้าจำลองขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมการเปิดฯ โดยได้รับเกียรติจากนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานเปิดท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ Puzzling Things ที่อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส 


นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จะเป็นสถานที่ให้คนทุกช่วงวัยได้เข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่าย ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่กับชีวิตของเราทุกคน ทางด้านวิธีคิดของการจัดการศึกษาทำอย่างไรให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวที่อยู่อย่างหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมทาง กศน.จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทำให้ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตที่มีความสุข ยกระดับการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนต่อไป

“...ขอให้ประชาชนทุกช่วงวัยมาใช้บริการ ซึ่งเป็นนิทรรศการสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ได้มีความรู้พื้นฐาน อีกทั้งทำให้ทุกคนเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเรียบง่าย เข้าใจง่าย ที่สำคัญยังมีนิทรรศการอัจริยะภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ให้ทุกคนได้ชื่นชมพระบารมี และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ความยั่งยืน...”


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้มอบนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน เป็นต้น ในเชิงรุกบุคลากรของ กศน.ลงไปในพื้นที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน รับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่เรียน กศน.ในตาดีกา ห้องสมุดที่ กศน.ดูแล รวมถึงบูรณาการ อปท. จัดการศึกษา อีกทั้งจะร่วมกับ อพวช. มาร่วมจัดนิทรรศการ 
ซึ่งจะหมุนเวียนการจัดทั่วประเทศ  

...กศน. ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน อยากให้ลองค้นหาความถนัด ความชำนาญ ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในบางจังหวัดมีการนำสัตว์ขนาดเล็กซึ่งตายตามธรรมชาติ กศน.ก็สอนนำมาสตาฟสร้างมูลค่าในเรื่องอาชีพ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้สร้างเสริมทักษะอาชีพก็ให้ประสานมา และ กศน.ก็มีเครือข่ายในหลายมิติ ด้านอาชีพที่หลากหลาย...


อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ที่เว็บไซต์ www.narasci.go.th   หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 073-530837


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :