ลดเงินสมทบประกัน สังคม ม.33 และ ม.39 บรรเทาค่าใช้จ่าย ลูกจ้าง - นายจ้าง

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....  ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 

การลดเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 33

  การจ่ายเงินสมทบจะจ่ายทุกเดือน โดยมาจาก 3 ส่วนคือ
 1. ผู้ประกันตน ปกติจ่าย 5% หรือประมาณ 750 บาท (ฐานเงินเดือน 15,000) ลดเหลือ 3% หรือ 450 บาท
 2. นายจ้าง ปกติจ่าย 5% หรือประมาณ 750 บาท ลดเหลือ 3% หรือ 450 บาท
 3. เงินสมทบจากรัฐ 2.75% (เท่าเดิม) เท่ากับ ลูกจ้าง และ นายจ้างจ่ายเงินสมทบลดลง โดยที่รัฐยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่าเดิม เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างและนายจ้าง โดยเฉพาะนายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมากจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจได้

สรุปการปรับลดเงินสมทบประกันสังคม (ม.33)
•    ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือน มี.ค.- พ.ค.2563 
•    ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือน ก.ย.- พ.ย.2563 
•    ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือน ม.ค.- มี.ค.2564 
•    ครั้งที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ส.ค.2564 
•    ครั้งที่ 5 ตั้งแต่เดือน ก.ย.- พ.ย.2564 
•    ครั้งที่ 6 ตั้งแต่เดือน พ.ค.- ก.ค. 2565 
     เงินสมทบทั้งหมดจะลดลง 160,250 ล้านบาท โดยผู้ประกันตน จะจ่ายเงินสมทบลดลง 94,547 ล้านบาท ส่วนนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบลดลง 65,703 ล้านบาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

     สำหรับผู้ประกันตนตาม ม.39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนด้วยเช่นกัน เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ

     กรณีลดอัตราเงินสมทบนั้นส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,044 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลง 9,080 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลง 7,964 ล้านบาท          เพื่อเป็นการบรรเทาภาระ ของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทั่วประเทศ ให้นายจ้างมีสภาพคล่องเพิ่มและ        ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน        ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย

ผู้ประกันตนมาตรา 40

    สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้สมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อมีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคง เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 ซึ่งสามารถเลือกความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ได้ 3 รูปแบบคือ
1. จ่ายเดือนละ 70 บาท (เจ็บป่วย/ทุพพลภาพ/เสียชีวิต)
2. จ่ายเดือนละ 100 บาท (+กรณีชราภาพ)
3. จ่ายเดือนละ 300 บาท (+กรณีชราภาพ +เงินสงเคราะห์บุตร)

โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิสต์ (7-eleven)
3. เคาน์เตอร์ธนาคาร ธ.ก.ส.
4. สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมงคะแนนโหวต :