ข่าวดี ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง ฟรี!

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาสำหรับตรวจโควิดด้วยตนเอง คนละ 2 ชุด ห่างกัน 2 วัน เพื่อควบคุมและลดการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

                กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)

• ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)

• ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด

• ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

                 การแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1) แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด ผู้ประสานงาน/ อสม./ อสส. ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) หรือหน่วย บริการในพื้นที่ จากนั้นนำ ATK มาแจกให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจากเจ้าหน้าที่ หรือ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

2) แจกที่หน่วยบริการ/ คลินิก/ ร้านยาที่ร่วมโครงการ

           • ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟน กรอกแบบคัดกรองในแอปฯ เป๋าตัง ที่เมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” เพื่อทำแบบประเมิน และหากผลประเมินพบว่า สามารถรับ ATK ได้ ให้เลือกคลินิกหรือร้านยาที่จะไปรับชุดตรวจ

           • กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน : สามารถขอรับ ATK ได้ที่ รพ., รพ.สต., ศบส. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการคัด กรองและยืนยันตัวตนให้

           ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330

 

                                                                                                                                   ส.ปชส.ระยอง / ข่าว

                                                                                                                                   


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :