ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง ท้องถิ่นแก้ปัญหาแม่วัยใส

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 10 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ “ราชการส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

ข้อ 3 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีหรือสนับสนุนให้มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหรือของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความพร้อมของราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถจัดให้มีหรือสนับสนุนให้มีบริการอนามัย การเจริญพันธุ์ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหรือของเอกชนตามวรรคหนึ่งได้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และส่งต่อวัยรุ่นซึ่งประสงค์จะได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ไปยัง สถานบริการที่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์

ข้อ 4 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ รวมทั้ง การให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ตามวรรคหนึ่ง อาจกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การอบรม การจัดกิจกรรม การจัดทำเอกสารเผยแพร่ หรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้โดยสะดวกในการให้คำปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถเพื่อให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการแก่วัยรุ่นเป็นรายบุคคล โดยต้องรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีบุคลากรหรือมีบุคลากรไม่เพียงพอแก่การให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการแก่วัยรุ่นเป็นรายบุคคล โดยต้องรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีบุคลากรหรือมีบุคลากรไม่เพียงพอแก่การให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการตามวรรคที่หนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น อาจประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาเพื่อร่วมดำเนินการด้วยก็ได้

ข้อ 5 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสวัสดิการสังคมแก่วัยุร่นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้

 (1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือการประสานงานเพื่อจัดหางาน

 (2) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 (3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ

 (4) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรม

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสวัสดิการสังคม

ข้อ 6 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบการส่งต่อและการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ข้อ 7 ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ได้ตามความจำเป็น

ข้อ 8 การดำเนินการใดๆ เพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar