ส.ปชส.ระยอง จัดกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ ครั้งที่ 4 แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน

    วันที่ 11 ก.ค.65 ที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมพูดคุยกับหน่วยงานส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดระยองใน “กิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ ครั้งที่ 4 ปี 2565" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐของจังหวัด ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเน้นเรื่องสาระสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งในด้านในและต่างประเทศ ให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล สะท้อนปัญหา และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในแต่ละด้านของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่

    นายกุมพล ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.จังหวัด)ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติของการบริหารข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมหารือพูดคุยบริหารจัดการเนื้อหาประเด็นในพื้นที่ในรูปแบบกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar