จ.ระยอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

    เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 มีนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการประชุมฯ และคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทรวิชิต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง


    ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 -มิถุนายน 2565) รวมประเด็นเรื่องสื่อสารสำคัญ 11 เรื่อง ประกอบด้วย การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ.2565, การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19, ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการโควิด-19 แบบเชิงรุก, ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว, การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว, ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย, การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ, APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ, TECH and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ-เทคโนโลยี, Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก และ Thai Culture : Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดหลังเปิดประเทศ


    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอการดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานบริการ รวมถึงภาคการเกษตรในพื้นที่, การสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าใจผิดหรือได้รับข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนได้เข้าถึงการได้รับวัคซีนทั้งเข็มแรกและเข็มกระตุ้นภูมิ ลดโอกาสการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 และการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BCG Economy Model การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในระดับชุมชน ที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ส่งออกในอีก 2 – 3 ปี ข้างหน้า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar