จัดกิจกรรม "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองร่วมจัดกิจกรรม "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศผ่านระบบประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 ที่ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดระยอง อป.มช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม  "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ มี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี การกล่าวบรรยายสรุปในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021” โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กิจกรรม “โฆษก...บอกเล่า” และ “ประชาสัมพันธ์จังหวัด...บอกต่อ” การบรรยาย “การสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสูประชาชน” โดย  ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ และการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ในแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) พร้อมทั้งแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐสู่ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และสร้างความมั่นใจในการรับสารของประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar