คืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

สรุปรายงานการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ก.ค.- ก.ย. 2566) ความก้าวหน้าของโครงการฯ (ก.ค. - ก.ย. 2566 )

1. ความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 อยู่ที่ 65.09% ใกล้เคียงกับแผนงาน

2. มาตรการความปลอดภัยและการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการติดตั้งทุ่นและไฟสัญญาณ เครื่องหมายบอกตำแหน่งแสดงอาณาเขตของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในทะเล การควบคุมการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ทางบกและทางทะเลให้มีความปลอดภัย การติดตั้งม่านกันตะกอนในพื้นที่การขุดลอกเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EHIA  เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน  การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเล การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล และ ตรวจวัดสารแขวนลอยในน้ำทะเลประจำวัน เป็นต้น ซึ่งดัชนีที่ตรวจวัดต่าง ๆ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

3. การดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาสังคม

 1.  โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing บริเวณเกาะสะเก็ด จ.ระยอง เพื่อรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเล
 2.  วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวดระยอง ปีที่ 21 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้าน พลา -หาดพลา
 3.  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สนับสนุนและร่วมกิจกรรม ฟื้นฟูหอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลระยอง และนิทรรศการ  Wonder of aquatic ภายใต้กิจกรรมมหัศจรรย์โลก ณ ศูนย์การค้าโรบินสันบ้านฉาง
 4.  วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จัดอบรม care giver “ GULF ห่วงใย ดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ” การดูแลผู้สูงอายุแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และมอบอุปกรณ์เครื่องวัดความดัน ให้กับเทศบาลมาบตาพุด เพื่อมอบให้ชุมชนในการดูแลสุขภาพ
 5.  วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมรณรงค์ประมงปลอดภัยกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
 6.  วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สนับสนุน ซ่อมแซมรั้วสะพานรอบพื้นที่ออกกำลังกายของชุมชนบ้านพลา
 7.  วันที่ 9 สิงหาคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ
 8.  วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ณ หาดน้ำริน
 9.  วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพันธุ์หอยหวาน บริเวณชายฝั่งทะเลระยอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 91 พรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงฯ  ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ต.บ้านฉาง จ.ระยอง
 10.  วันที่ 11 สิงหาคม 2566 จักกิจกรรมร่วมกับประมงเรือเล็กหาดสุชา พัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง
 11.  วันที่ 11 กันยายน 2566 จัดกิจกรรมอบรมฟุตบอลคลินิกแก่เยาวชน  ณ โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนวัดหนองแฟบ โรงเรียนบ้านพยูน


4. แผนการดำเนินงานระยะ 3 เดือนต่อไป

 1. งานก่อสร้างเขื่อนกันทราย (Revetment) งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น (Breakwater) และงานก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ (Service Tugboat Port)
 2. งานก่อสร้างสะพานทางเข้า-ออก ของโครงการ
 3. งานขุดลอกและถมทะเล
 4. การหล่อและติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป (Caisson)
 5. การขนส่งวัสดุก่อสร้างทางทะเล
 6. งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) www.maptaphut3.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar