ปชส.ระยองจัดกิจกรรม จิบน้ำชา-กาแฟ แลกเปลี่ยนความเห็นสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง จัดกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565  ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมพูดคุยกับหน่วยงานส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดระยอง ในกิจกรรม "จิบน้ำชา-กาแฟ ครั้งที่ 2/2565" ที่ร้านกาแฟเบลลินี่ ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐของจังหวัด ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเน้นเรื่องสาระสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งในและต่างประเทศ ให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.จังหวัด) ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติของการบริหารข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมหารือพูดคุยบริหารจัดการเนื้อหาประเด็นในพื้นที่ในรูปแบบกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยมีประเด็นที่หารือพูดคุยในด้านเศรษฐกิจ ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านสาธารณสุขและบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 เชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว ด้านแรงงาน และประเด็นด้านอื่นๆ ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar