ส.ปชส.ระยอง จัดกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ ส่วนราชการ-สื่อมวลชน แลกเปลี่ยข้อมูลและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมพูดคุยกับผู้แทนและหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดระยองในกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ ครั้งที่ 3/2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐของจังหวัด ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเน้นเรื่องสาระสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในด้านภายในและต่างประเทศ เรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเสียงสะท้อนจากประชาชนสู่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสื่อสารสู่ประชาชนให้เข้าใจและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงาน จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง (ส.ปชส.ระยอง)

นายกุมพล กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.จังหวัด) ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติของการบริหารข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมหารือพูดคุยบริหารจัดการเนื้อหาประเด็นในพื้นที่ในรูปแบบกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยมีประเด็นที่หารือพูดคุยในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด และด้านอื่นๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar