กระตุ้นการท่องเที่ยว ฟื้นเศรษฐกิจโควิด -19 คลี่คลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ คือ
     1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พ.ศ.2565 
     2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  โดยทั้ง 2 ฉบับ มีผลทำให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถูกยกเลิกจากโรคติดต่ออันตราย แล้วกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

สนับสนุนกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติหวังใช้ Soft Power ดึงนักท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจ

     ครม. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร จำนวน 6 เรื่อง กว่า 200 ล้านบาท ซึ่งถ่ายทำเสร็จสิ้นในช่วงปี พ.ศ. 2564 
     ทั้งนี้จากการเข้ามาถ่ายทำของภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง เกิดการใช้จ่ายในประเทศไทย 1,191.84 ล้านบาท กระจายรายได้สู่ทีมงานและบุคลากรไม่น้อยกว่า 12,000 คน มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอัตราทวีคูณ (ประมาณ 2,384 ล้านบาท)
     สำหรับภาพยนตร์ 6 เรื่อง ที่ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ 212.102 ล้านบาท ดำเนินการถ่ายทำเสร็จในช่วงปี 2564 เป็นภาพยนตร์จากสหรัฐฯ 4 เรื่อง ฝรั่งเศส 1 เรื่อง และสิงคโปร์ 1 เรื่อง ทั้งหมดมีกำหนดฉายภายในปี 2565 ผ่านทางโรงภาพยนตร์และช่องทางออนไลน์ เช่น HBO, Paramount+, Apple TV โดยภาพยนตร์ทุกเรื่องมีการใส่เครดิตท้ายเรื่องว่ามีการถ่ายทำในประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนและความร่วมมือจากประเทศไทยเป็นอย่างดีซึ่งข้อความ  เหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่ไปสู่สายตาผู้ชมและผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก

     ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติในประเทศไทย โดยการให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบ Cash Rebate 20% ของเงินทุนที่นำมาใช้จ่ายในประเทศ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 - 30 มี.ค.65 มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย 196 เรื่อง สร้างรายได้กว่า 6,384 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ทางตรงจากกองถ่ายภาพยนตร์ ยังไม่นับรวมมูลค่าจากการท่องเที่ยวที่จะตามมาหลังภาพยนตร์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาต่างชาติอยู่ไทยฟื้นฟูท่องเที่ยว

     ครม.เห็นชอบขยายเวลาให้ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในไทย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565-31 มี.ค. 2566 ดังนี้

 1. คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน  
 2. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน
 3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว ซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียว ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน

ครม. สั่งปลดโรคโควิด-19 ออกจากโรคต้องห้าม 

     ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคน ต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ. 2563 ยกเลิกโรคโควิด-19 ออกจากการเป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนโรคต้องห้ามอื่นๆ ยังคงกำหนดไว้ตามเดิม ดังนี้

1.    โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

 • โรคเรื้อน
 • วัณโรคในระยะอันตราย
 • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • โรคยาเสพติดให้โทษ
 • โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

2.    โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 • โรคเรื้อน
 • วัณโรคในระยะอันตราย
 • โรคเท้าช้าง
 • โรคยาเสพติดให้โทษ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

     ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar